Орган управљања у предшколској установи јесте управни одбор (члан 115. Закона о основама система образовања и васпитања, "Сл. гласник РС" бр. 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и броји девет чланова укључујући председника. Орган управљања (управни одбор) чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе. Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања (члан 116. Закона о основама система образовања и васпитања). Мандат органа управљања траје четири године (члан 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања). Председник и чланови органа управљања (управни одбор) обављају послове из своје надлежности без накнаде (Члан 115. став 3. закона о основама система образовања и васпитања).

Чланови управног одбора Предшколске установе "Јелица Станивуковић Шиља" Шид именовани су Решењем Скупштине општине Шид бр. 011-313/II-20 од 30.12.2020. године. У управни одбор Предшколске установе "Јелица Станивуковић Шиља" Шид именовани су:

 • Из реда локалне самоуправе:
  1. Јелена Шушкић, из Шида,
  2. Слађана Мердановић, из Шида,
  3. Ивана Пезић, из Шида.
 • Из реда запослених:
  1. Милена Ђаковић, из Шида,
  2. Сандра Видић, из Шида,
  3. Павле Радусиновић, из Шида.
 • из реда родитеља:
  1. Биљана Чајић, из Шида,
  2. Наташа Кутларевић, из Шида,
  3. Милена Васовић-Бранковић, из Шида.
   

 

Финансије